Обезбедување документација за учество на тендери

Правна помош - Правни лица

Изготвување интерни акти и акти за управни и судски постапки

За потребите на клиентите ги изготвуваме сите акти потребни за деловното работење, статути за фирмите, систематизации, акти и одлуки на управните и надзорните одбори, одлуки и решенија, како и акти за управни и судски постапки (барања, предлози, приговори, опомени пред тужби, тужби, жалби и акти за вонредни правни лекови).

Правно советување

Правна помош за изготвување на акти и спроведување на постапка за реорганизација на трговските друштва, преобразба на друштвата од една во друга форма, присоединување, спојување и поделба на друштвата.

Ви требаат повеќе информации?