Договори

Правна помош - Правни лица

Договори

Со цел да се избегнат ризиците од склучување на штетни договори на своите клиенти нуди правна поддршка и консултации при склучување на сите видови договори, како и теркови и целосни текстови на договори за купопродажба, закуп, заем, договорен залог и хипотека, цесија, договори за преземање на долг, договори за дистрибуција, комисион, останатите трговски договори и др.

Правно советување

Правна помош за изготвување на акти и спроведување на постапка за реорганизација на трговските друштва, преобразба на друштвата од една во друга форма, присоединување, спојување и поделба на друштвата.

Ви требаат повеќе информации?