Признавање и заштита на права од индустриска сопственост

Правна помош - Правни лица

Признавање и заштита на права од индустриска сопственост

Изготвуваме правни акти и обрасци за упис на основање на сите форми на трговски друштва, здруженија на граѓани, фондации, заедници на сопственици на станбени згради и сл.
Изготвуваме правни акти и обрасци за упис на промени на правните лица: основачи, влогови и основна главнина, органи на управување и застапување, седиште, организациони единици и подружници.

Правно советување

Правна помош при поведување и водење на постапки за заштита на правата од индустриска сопственост (трговска марка, индустриски дизајн, патент, географска ознака и сл.

Ви требаат повеќе информации?