Трудово право – работни односи

Правна помош - Правни лица

Трудово право - работни односи

Изготвуваме правни акти и обрасци за упис на основање на сите форми на трговски друштва, здруженија на граѓани, фондации, заедници на сопственици на станбени згради и сл.
Изготвуваме правни акти и обрасци за упис на промени на правните лица: основачи, влогови и основна главнина, органи на управување и застапување, седиште, организациони единици и подружници.

Правно советување

Правна помош и услуги на изготвување на Договори за работа, статути и систематизации на работни места, пријавувување и одјавување на работен однос, регулирање на дозволи за работа и работни односи на странци.

Ви требаат повеќе информации?