Статусни промени и реорганизација

Правна помош - Правни лица

Статусни промени и реорганизација

Изготвуваме правни акти и обрасци за упис на основање на сите форми на трговски друштва, здруженија на граѓани, фондации, заедници на сопственици на станбени згради и сл.
Изготвуваме правни акти и обрасци за упис на промени на правните лица: основачи, влогови и основна главнина, органи на управување и застапување, седиште, организациони единици и подружници.

Правно советување

Правна помош за изготвување на акти и спроведување на постапка за реорганизација на трговските друштва, преобразба на друштвата од една во друга форма, присоединување, спојување и поделба на друштвата.

Ви требаат повеќе информации?