Регистрација и упис на промени на правни лица

Правна помош - Правни лица

Регистрација и упис на промени на правни лица

Изготвуваме правни акти и обрасци за упис на основање на сите форми на трговски друштва, здруженија на граѓани, фондации, заедници на сопственици на станбени згради и сл.
Изготвуваме правни акти и обрасци за упис на промени на правните лица: основачи, влогови и основна главнина, органи на управување и застапување, седиште, организациони единици и подружници.

Правно советување

Правна помош при организирање и упис на подружници на странски правни лица.

Ви требаат повеќе информации?