Надомест на штета

Правна помош - Граѓански предмети

Имотни права

Високостручна помош и услуги за водење на парнични, вонпарнични и управни постапки во врска со стекнување и заштита на имотните права. Стручна анализа на предметите од тим од тим правни експерти и соработка со правните застапници за секој предмет поединечно.

Правно советување

Правна помош при изготвување иницијални правни акти, поднесоци и акти од сите степени во постапката при остварување и заштита на сопственичките права и правата на службености, делба на имот и уредување на меѓи.
Правна помош за изготвување договори за купопопродажба, закуп, залог на имот, како и за договори за распределба на имот за време на живот, договори за доживотна издршка, тестаменти и сл.

Ви требаат повеќе информации?