Заштита на потрошувачите

Правна помош - Граѓански предмети

Авторски права и индустриска сопственост

Искуството на Еуриск Консалтинг ви нуди можност за навремана и ефикасна кривична и граѓанско-правна заштита на авторските права и другите сродни права (права на изведувачи, продуценти, изведувачи, сопственици на бази на податоци и нивни изведувачи и сл).

Правно советување

Правна помош при поведување и водење на постапки за заштита на правата од индустриска сопственост (трговска марка, индустриски дизајн, патент, географска ознака и сл.)

Ви требаат повеќе информации?