Меѓународни процесно – правни услуги

Меѓународни процесно – правни услуги

Изготвување документи потребни за основање на сите видови Mакедонски трговски друштва како и застапување пред соодветните надлежни органи, за домашни и странски основачи на трговски друштва

Изготвување на сите видови трговски спогодби/договори

Правно советување поврзано со самата структура на компанијата обединувајќи гранки од локалните и странските трговски друштва и непрофитни организации

Прибавување на потребните административни одобренија, регистрации и лиценци во зависност од определената индустриска гранка