Даночно право

Download PDF

Даночно право

Советување во врска со даночната регулатива и имплементација на промените во даночната регулатива, застапување во даночна постапка, обезбедување документи и подготовка и поднесување на обрасци.