Деловно право

Download PDF

Деловно право

Изготвување документи потребни за основање на сите видови Mакедонски трговски друштва како и застапување пред соодветните надлежни органи, за домашни и странски основачи на трговски друштва

Изготвување на сите видови трговски спогодби/договори

Правно советување поврзано со самата структура на компанијата обединувајќи гранки од локалните и странските трговски друштва и непрофитни организации

Прибавување на потребните административни одобренија, регистрации и лиценци во зависност од определената индустриска гранка

Советување за секакви прашања поврзани со спогодбата на управни тела и подготвување агенда за генерално собрание; изготвување записници и нацрт резолуциии итн.

Бришење од регистар и ликвидација на фирма