Портфолио

Новости

АНАЛИЗА: УСУГЛАСЕНОСТ НА ПРАВОТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО ПРАВОТО НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА И СО НЕГО ПОВРЗАНИТЕ СТАНДАРДИ НА ФАТФ ЗА КОНТРОЛА НА ПЕРЕЊЕТО ПАРИ И ФИНАНСИРАЊЕ НА ТЕРОРИЗАМ

Цел на Глобалната програма за „Сузбивање на нелегалните финансиски текови„ на Германското друштво за интернационална соработка (ГИЗ) во рамки на која се изготвува оваа анализа, е да ги подобри условите за борба против илегалните финансиски текови (НФТ) во и надвор од земјите...
Read More

ВОДИЧ ЗА ПОДОБРО ИНФОРМИРАЊЕ НА ФИЗИЧКИТЕ ЛИЦА ЗА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ

Целта на водичот е да ја подобри информираноста во однос на даночните права и обврски на физичките лица кога тие вршат самостојна стопанска дејност и да ги унапреди даночните услуги кон граѓаните. Водичот е изработен во соработка помеѓу Министерството за финансии, Управата за...
Read More

ИЗВЕШТАЈ ЗА ВКЛУЧЕНОСТА НА ОПШТИНА ЦЕНТАР ВО ПРОЕКТОТ “СКОПЈЕ 2014”

Др. Слаѓана Тасева (Slagjana Taseva, Ph.D) заедно со адвокат Драган Малиновски беа тимот за изработка на Извештаите, изработени врз основа на Решение бр. 08-357/2 од 21.05.2013 година, донесено од страна на поранешниот Градоначалник на Општина Центар, Г-дин Андреј Жерновски, за формирање на Комисија за...
Read More

АНАЛИЗА НА РЕКОНСТРУКЦИЈАТА НА НУ АЛБАНСКИ ТЕАТАР – СКОПЈЕ

Др. Слаѓана Тасева (Slagjana Taseva, Ph.D) го предводеше тимот за изработка на Анализата. На 31.07.2018 година, Министерот за култура г-дин Асаф Адеми донесе Решение за формирање на работна група за изработка на анализа на реализацијата и надминување на последиците од реконструкција на објектот...
Read More

СЛУЧАЈ НА ТАСЕВА ПЕТРОВСКА v. РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

СЛУЧАЈ НА ТАСЕВА ПЕТРОВСКА v. РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (Жалба број 73759/14) ОДЛУКА СТРАЗБУР 11 Јануари 2018 Во предметот на Тасева Петровска v. Република Македонија, Европскиот суд за човекови права (Прв Оддел) во Совет составен од: Aleš Pejchal, Претседател, Armen Harutyunyan, Jovan Ilievski, судии,...
Read More