ОДЛУКА | СТРАЗБУР | 11 Јануари 2018

СЛУЧАЈ НА ТАСЕВА ПЕТРОВСКА v. РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

СЛУЧАЈ НА ТАСЕВА ПЕТРОВСКА v. РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

(Жалба број 73759/14)

ОДЛУКА

СТРАЗБУР

11 Јануари 2018

СЛУЧАЈ НА ТАСЕВА ПЕТРОВСКА v. РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Во предметот на Тасева Петровска v. Република Македонија,
Европскиот суд за човекови права (Прв Оддел) во Совет составен од:
Aleš Pejchal, Претседател,
Armen Harutyunyan,
Jovan Ilievski, судии,
и Renata Degener, Заменик секретар на Одделот,
Расправаше на нејавна седница на 12 Декември 2017 година, и
Ја донесе следнава пресуда, која беше усвоена на истиот датум:
Погледнете го целиот документ ТУКА 

Leave a Reply